Exposities
Search
Friday
Nov022012

November/December Eerste verjaardag van Galerie Hooffzaak: Nieuwe lichtsculpturen van Gert Merlijn 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Wat prachtig! En wat een leuke, gastvrije vrouwen in de galerie: een extra dimensie aan ons dagje amsterdam!

December 29, 2013 | Unregistered CommenterMarijke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Januari 2013: Schilderijen van Reinder van der Woude | Main | Oktober: concert »