Exposities
Search
Saturday
Feb152014

Februari Monoprints van Beldan Sezen

Beldan Sezen is gevormd door Turkse, Duitse en Engelse achtergrond en opleiding. Haar werk is internationaal tentoongesteld.Met humor en nieuwsgierigheid als basis heeft zijde 'Gender Queeste' van stripvorm naar Kunst laten verworden. Soms klein en intiem, soms gigantisch, wanden vullend.

Tot 24 februari te zien.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Maart 'INSIDE/ OUTSIDE' portretten van JOS VISSER | Main | JANUARI 2014 Karin Marseille& Sigel Eschkol »