Exposities
Search
Tuesday
Apr092013

April t/m 26 Mei Nieuwe beelden van Martie van der Loo

Een wereldreis door verschillende landen en culturen in baksteen. Eigentijds vormgegeven Etruskische grafbeelden, het Chinese leger in Xian en een bakstenen fontein gedragen door 4 Griekse Kariatiden.

Een vervolg op de eerder gemaakte beelden in de damstraat, waarin de Amsterdamse School en het Amsterdamse 'China Town' samenkomen.

Open: vr./ za. / zo. 12.00 - 18.00 uur en op afspraak 0622438660

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« zondag 12 mei twee concertjes in de Galerie door 'Fearless Rose' | Main | Maart fotografie "someone Els, Something Els" »