Exposities
Search
Friday
Sep052014

1 oktober tot 27 oktober Carla Carolina bij de Hooffzaak

Opening wo. 1 oktober van 19.00 - 21.00 uur

Landschappen, Bosschappen.

Robuuste, post-impressionistische olieverf schilderijen

en abstracte schilderingen op zijde

van Carla Carolina

U bent van harte welkom

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Nov./Dec. Lichtobjecten van Gert Merlijn | Main | Augustus t/m 25 September schilderijen van Floep Hoencamp »