Exposities
Search
Saturday
Nov152014

Nov./Dec. Lichtobjecten van Gert Merlijn

"in lichtgevangen poezie"

Nieuwe lichting: Gert Gaat Groen

Ledlampjes; meer licht en zuiniger, nieuwe materialen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Mano Swartz
    Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - Nov./Dec. Lichtobjecten van Gert Merlijn
  • Response
    Response: Clode6
    Hooffzaak - Exposities Galerie Hooffzaak - Nov./Dec. Lichtobjecten van Gert Merlijn

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Jan./Febr. 2015 Roy Jongeling en Ada van Wonderen | Main | 1 oktober tot 27 oktober Carla Carolina bij de Hooffzaak »