Exposities
Search
Tuesday
Oct022018

DE TROJKA, 3 generaties kunstenaars van Ittersum

 

6 oktober t/m 25 november 2018 Voor het eerst samen een expositie, een kuntzinnige confrontatie.

Nadjezjda met keramische beelden, waarvan ook Tsarina's

Barbara met verrassende foto's

Ginger met complexe collages

Opening 6 oktober 16.00 - 18.00 uur, openingswoord door Robert Koumans

( komt Drs. P. ook ? en is er muziek?)

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | Drie kunstenaars zijn bij de tijd: Paula Schulte met o.a. archaische maskers van keramiek, Henny Woud historische beelden van Amsterdam houtskool en acryl en portretten, Sytse Stysema Speelse mobieltjes met uurwerkenl, »