Exposities
Search
Friday
Aug032018

Drie kunstenaars zijn bij de tijd: Paula Schulte met o.a. archaische maskers van keramiek, Henny Woud historische beelden van Amsterdam houtskool en acryl en portretten, Sytse Stysema Speelse mobieltjes met uurwerkenl, 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« DE TROJKA, 3 generaties kunstenaars van Ittersum | Main | Zomaar wat mensen.... »