Exposities
Search
Sunday
Sep042016

KLEURRIJK INTERNATIONAAL SEPTEMBER

Vier werelden bij elkaar. 'East is East and West is West, and never the twain shall meet'

Hier in de Galerie komen deze werelden samen en vormen een prachtig geheel.

Uit de Egyptische collectie van Atie Waas, de moderne Fien Fleur: de gepassioneerde schilderijen met gemengde techniek van MOHAMED ABLA en de tere, naar binnen gekeerde aquarellen van MARTIN SAVAGE.

De monumentale en grillige, aardse keramiek van NIRAK BOSSEWINKEL voor binnen en buiten geschikt.

De Mandala's , SAMCHANARTS: enkel en als veel-luik, in kleur een eeuwige zoektocht naar rust 

   

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« | Main | TOUR DE FRANCE OP DE HAARLEMMERDIJK 2 juli 9( start) t/m 28 aug. »