Exposities
Search
Sunday
Oct022016

OKTOBER Nederlandse grafiek maand Sylvia Weve & Kiek Houthuijsen

 

Oktober de nationale Grafiek Maand: Prints van Sylvia Weve, unieke unica's in inkt en prints van illustraties: o.a. van de recente uitgave van Hella S. Haase "Irundia". Daarnaast kunt u zelf plaats nemen in een 17/18'eews schilderij, omgeven met uw eigen dierbare parafernalia. Desgewenst wordt de vormgeving doorgevoerd in de de lijst. De uitbundige kadrering wordt verzorgd door Kiek Houthuijsen, waarin de dierbare elementen  terugkomen. Alles op aanvraag te bekomen.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Gert Merlijn: 'Let there be light!' Lichtsculpturen | Main | »