Exposities
Search
Wednesday
Mar262014

APRIL LILIANE TOP Beelden en Texture Reliefs

30 maart t/m 27 april in de Galerie : "WIT MAAR NIET MAAGDELIJK"

Texture Reliefs met een autentiek feministisch statement, een vraag bij het zelfbeeld van de vrouw.

De porseleine beelden geven een beeld van de verloren generatie in Kaapstad, hum contouren letterlijk en figuurlijk gevormd door hum enige bezit: een deken.

Meer prive de transparante kussens met de hoofdafdrukken, die een beeld geven van de bestaande relatie(?)

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« MEI Beelden van LIA van VUGT | Main | Maart 'INSIDE/ OUTSIDE' portretten van JOS VISSER »