Exposities
Search
Friday
Feb282014

Maart 'INSIDE/ OUTSIDE' portretten van JOS VISSER

Gemengde technieken, onbevangen expressie. ongeveer 80 spiegels van de ziel, niet van de buitenkant. Allemaal verschillende technieken en structuren. Deels op karton, deels op doek.

In de etalage de prijsvrag: wie weet alle bedrijven te benoemen, waar de plastic tasjes vandaan komen, die in het gebreide jasje zitten? Maak kans op een klein schilderijtje van Jos Visser

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« APRIL LILIANE TOP Beelden en Texture Reliefs | Main | Februari Monoprints van Beldan Sezen »