Exposities
Search
Tuesday
May222018

Even een honden leven

De dromen van huisteckel. In schlderijen, acryl op doek en tekeningen in een boekje.

En nog een aantal plexaren van de grote teckel tenoonsteing eerder.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Zomaar wat mensen.... | Main | C.Barton Flymen 50 jaar portet fotografie »