Exposities
Search
Friday
Feb082019

CV Phil Bloom 

Nu, na vele reizen: o.a. het verre Oosten en New York, is een deel van haar werk nu te zien bij Galerie de Hooffzaak. Vanaf 1980 is de kern van haar werk autobiografisch en wat haar raakt. Dat zijn nu vaak herten en robots. In de alla prima techniek van olie op canvas, waarin natuur en techniek, het mythische en anekdotische, het aardse en concrete van alledag samenkomen.

 Haar laatste kleiner werk is meer over de oudheid en de natuur. Wespen en bijen,mieren e.a. leven en overleven.

Wat brengt de toekomst en de 'menselijke robots'??  de volgende 3000/4000?? Fauna, flora, menselijke soort figuren en het effekt op de surrieele wereld...

Boeken

drie boeken, waarvan 1 "Phil Bloom, biografie en oevre" een rijk geiilustreerde full-collor uitgave. Inhoud: een cassette, een linodruk en persoon. Verkrijgbaar:

www.philbloom.nl

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« PEER DE WIT met kleurrijke prenten. Opleiding o.a. de Rijksacademie bij Jan Mensinga, diverse tentoonstellingen, uriotprijs | Main | De fantastische wereld van Phil Bloom »