Exposities
Search
Wednesday
Nov062013

November 'El día de los muertos' van Adelina Reyes

Kunst uit Mexico, waar dood, folkloreen passie een duidelijke plek innemen in het dagelijkse leven, een symbiose van de kleurrijke pre-Columbiaanse cultuur en hedendaagse kunst.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« DEC. Lichtsculpturen van Gert Merlijn | Main | Oktober, de maand van Sylvia Weve, na 3 zilveren penselen nu de GOUDEN PENSEEL »