Exposities
Search
Wednesday
Feb062019

De fantastische wereld van Phil Bloom

CURRICULUM VITAE PHIL BLOOM

Opleidingen

1965- 1966           Koninklijke Akademie van Beeldenden Kunsten
1966                     Vrije Akademie
1967-1974            G. Rietveld Akademie, (grafisch ontwerpen)
1976-1977            Rijks Akademie, ( beeldende kunst)
1977-1980            Pratt Institute
1980- 1985           Art Students"s League

Boek - C.V. deel I is van Phil Bloom, art van 1965 - 1998
Boek - C.V. deel 2 is van Phil Bloom, art 1998 - 2010
Boek - C.V. deel 3 is van Phil Bloom, art 2010 - heden.
Boek - <NAKED DREAMS> van Phil Bloom. 2010-2016 www.Voetnoot-Publishers.nl


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« CV Phil Bloom | Main | Quatre Mains $ kunstenaars ( eigenlijk 8 mains) met een licht avontuur in deze donkere dagen.Handmatig, digitaal gemaakt en gemanipuleerde foto'sw »